CIP การล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในกระบวนการผลิต ด้วยปั๊มทนเคมี

Cleaning In Place กระบวนการทำความสะอาดโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยการใช้เคมีเข้มข้นในการล้าง กรดไนตริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดฟอสฟอริคและน้ำร้อน ล้างภายในเส้นท่อ ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการอย่าง ?ปั๊ม? ต้องถูกสุขลักษณะและทนต่อกรด-ด่างเข้มข้น และอุณหภูมิที่สูงได้

ราคา 8 บาท